• 092 468 8473
  • sales@elynex.com

โฮสโนวเลจ

หน้าแรก / โนวเลจ
Company

เงื่อนไขการให้บริการ

support / Jul 2 17

เอลลีเน็กซ์ โฮส ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งคุณภาพสูง จดทะเบียนโดเมนเนม ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำร้านค้าออนไลน์ และโปรโมทเว็บไซต์ โดยเราจะให้บริการแก่ลูกค้าของเราทุกรายอย่างดีที่สุด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนการให้บริการของ เอลลีเน็กซ์ โฮส ดังต่อไปนี้:

นโยบายการชดใช้ค่าเสียหาย:

ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของ เอลลีเน็กซ์ โฮส โดยตัวของผู้ใช้บริการเอง เอลลีเน็กซ์ โฮส ขอปฏิเสธการรับประกันความเสียหายต่อ การสูญหายของข้อมูล การซื้อขายสินค้าหรือบริการของผู้ใช้บริการ หรือความเสียหายในเชิงพาณิชย์อื่นๆ และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับผิดชอบหนี้สิน ค่าใช้จ่าย จากการเรียกร้องต่างๆ รวมถึงค่าทนายความตามความเหมาะสม ในกรณีที่ เอลลีเน็กซ์ โฮส ถูกกล่าวหาจากกิจกรรมหรือการกระทำของผู้ใช้บริการบน Server ของเรา และ เอลลีเน็กซ์ โฮส ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมดที่อยู่บน Server ของเรา ในกรณีมีการละเมิด หรือ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การละเมิดของบุคคลที่สาม การละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ใด ๆ เอลลีเน็กซ์ โฮส จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว

การชำระค่าบริการ:

รอบการเรียกเก็บเงินเพื่อชำระค่าบริการของ เอลลีเน็กซ์ โฮส มีทั้งหมด 5 แบบ คือ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านช่องทางการชำระเงินที่เรามีให้คือ โอนเงินผ่านธาคาร, ชำระผ่านบัญชี PayPal, ใช้บัตร Visa, Master Card, American Express, Discover โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกทำรายการได้ตามความสะดวกในขั้นตอนการสั่งซื้อ

การชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลากำหนด:

บัญชีผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามวันที่ผู้ใช้บริการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก แต่หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการต่ออายุภายใน 3 วัน บัญชีของผู้ใช้บริการจะถูกระงับ ชั่วคราวและจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า 5% ในวันที่ 7 และถ้าหากยังไม่ได้รับชำระค่าบริการภายในวันที่ 15 ให้ถือว่าเป็นการบอกยกเลิกการใช้บริการ ระบบจะทำการลบบริการนั้นออก อัตโนมัติโดยไม่สามารถกู้คืนได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการจะได้รับ Email แจ้งให้ชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุบริการทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ คือ ครั้งที่ 1 ก่อนครบกำหนด 7 วัน ครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนด 3 วัน ครั้งที่ 3 ก่อนครบกำหนด 2 วัน และครั้งที่ 4 ในวันที่ครบกำหนด

นโยบายการใช้งาน:

บริการทั้งหมดที่ เอลลีเน็กซ์ โฮส ให้บริการกำหนดให้ใช้ในทางที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การส่ง การเก็บรักษา หรืองานนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึง เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เนื้อหาที่เราตัดสินแล้วว่าคุกคามหรือลามกอนาจาร หรือการป้องกันความลับทางการค้าและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับผิดชอบ หากมีการเรียกร้องใดๆ กับ เอลลีเน็กซ์ โฮส และพนักงานของเรา, นโยบายการใช้งานของเราได้รับการยอมรับและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เนื้อหาที่ละเมิดหรือหากผู้ใช้บริการทำผิดนโยบาย จะถูกระงับการใช้งานทันทีหลังจากที่เราพบ อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ทราบถึงเวลาและสาเหตุของการถูกระงับ, สื่อลามกเป็นสิ่งต้องห้ามในทุก Server ของ เอลลีเน็กซ์ โฮส ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่มีภาพทางเพศที่ชัดเจนหรือภาพการทารุณกรรมหรือเพื่อการโฆษณา ,ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการบริการที่มีให้ สามารถเกิดปัญหาขัดข้องที่ไม่คาดคิดได้หลายเหตุผล นอกเหนือจากความประมาทของเรา และความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักของบริการใดๆ เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบให้แน่ใจ ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวและที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงและโดยอ้อมของเรา, ผู้ใช้บริการยอมรับว่าความรับผิดของเราต่อกรณีความประมาทของเราเอง จะไม่เกินกับจำนวนเงินกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยผู้ใช้บริการต่อการให้บริการในระหว่างช่วงเวลาที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้น เราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เป็นพิเศษหรือผลสืบเนื่องการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น, การกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบใดๆ รวมทั้งการกระจายหรือการคัดลอก Server ที่มีลิขสิทธิ์หรือข้อมูลอื่นๆ โดยไม่รับอนุญาติ รวมไปถึงการคุกคามการฉ้อโกงค้าสิ่งลามกอนาจาร ประเภทของเนื้อหาที่ไม่พึ่งประสงค์บางเนื้อหาไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้บนเครือข่ายของเรา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ Hack, Cracking, Warez และ IRC จะไม่ได้รับอนุญาติ การดาวน์โหลด Software เสียงและวิดีโอ ที่ผู้ใช้บริการเป็นคนเขียนขึ้นและเจ้าเป็นของลิขสิทธิ์ของทรัพยากร หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะแจกจ่ายเอกสารเท่านั้นที่เราจะให้บริการ, การระงับบัญชีที่มีสาเหตุเนื่องจากเนื้อหาหรือการละเมิด จะไม่ได้รับการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ

นโยบายการคืนเงิน:

กรณีผู้ใช้บริการขอคืนเงินค่าบริการ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน หากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการได้

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Download)

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ:

เอลลีเน็กซ์ โฮส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ถูกกล่าวอ้าง รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้นจาก Server ของ เอลลีเน็กซ์ โฮส กรณี Offline หรือการหยุดทำงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกจากนี้ เอลลีเน็กซ์ โฮส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ถูกกล่าวอ้าง รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การทุจริตหรือการลบเว็บไซต์ใดๆ จากหนึ่งใน Server ของ เอลลีเน็กซ์ โฮส ความเสียหายทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่วันยกเลิกการให้บริการ

หมายเหตุ:

เอลลีเน็กซ์ โฮส จะไม่ต้องรับผิดต่อการหยุดทำงานของระบบ การเกิดปัญหา หรือการสูญเสียข้อมูล เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการประมาณการหรือการคาดการณ์ใดๆ เกี่ยวกับผลผลกำไรของผู้ใช้บริการที่จะได้รับ กรณีการทำงานของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเกิดปัญหา, Software และ Programming ที่ เอลลีเน็กซ์ โฮส ใช้ ทางเราไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงหรือเป็นผู้เขียนขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ เอลลีเน็กซ์ โฮส จะไม่รับผิดชอบเรื่องการใช้งานบัญชีของลูกค้าของเรา หากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม บัญชีที่เป็นปัญหาจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีผู้ใช้ที่ เอลลีเน็กซ์ โฮส เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องชดใช้ความเสียหาย นอกจากนี้ เอลลีเน็กซ์ โฮส ยังคงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้างต้น หรือแนวทางของเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


Post your comment